طفلا3025 - اختیارف فولاد-6625-1402/03/31

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طفلا3025
نماد 30 رقمی اختیارف فولاد-6625-1402/03/31
کد 5 رقمی نماد 9F281
کد 12 رقمی نماد IROFFOLD9281
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف فولاد-6625-1402/03/31
نام لاتین شرکت FOLD-O-14020331
کد 4 رقمی شرکت FOLD
کد 12 رقمی شرکت IROFFOLD9281
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه