کارا4 - صندوق س. کارا -د

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کارا4
نماد 30 رقمی صندوق س. کارا -د
کد 5 رقمی نماد KARF4
کد 12 رقمی نماد IRT3KARF0004
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. کارا -د
نام لاتین شرکت Kara ETF
کد 4 رقمی شرکت KARF
کد 12 رقمی شرکت IRT3KARF0007
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت