اراد119 - مرابحه عام دولت119-ش.خ060811

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد119
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت119-ش.خ060811
کد 5 رقمی نماد O20Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SO200681
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت119-ش.خ060811
نام لاتین شرکت SOV.GMR119SP271102
کد 4 رقمی شرکت SO20
کد 12 رقمی شرکت IRB4SO200681
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت