مبین2 - مبین انرژی خلیج فارس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مبین2
نماد 30 رقمی مبین انرژی خلیج فارس
کد 5 رقمی نماد MOBN2
کد 12 رقمی نماد IRO1MOBN0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت مبین انرژی خلیج فارس
نام لاتین شرکت Mobin Petr.
کد 4 رقمی شرکت MOBN
کد 12 رقمی شرکت IRO1MOBN0000
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 5
گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
زیرگروه تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم