طفرابورس1005 - اختیارف فرابورس-16584-14011014

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طفرابورس1005
نماد 30 رقمی اختیارف فرابورس-16584-14011014
کد 5 رقمی نماد 117F1
کد 12 رقمی نماد IROBFRBZ0171
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف فرابورس-16584-14011014
نام لاتین شرکت FRBZ-O-14011014
کد 4 رقمی شرکت FRBZ
کد 12 رقمی شرکت IROBFRBZ0170
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه اداره ی بازارهای مالی