اخزا9104 - اسنادخزانه-م10بودجه99-020807

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا9104
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م10بودجه99-020807
کد 5 رقمی نماد TB854
کد 12 رقمی نماد IRB3TB850284
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م10بودجه99-020807
نام لاتین شرکت TreasuryBill231029
کد 4 رقمی شرکت TB85
کد 12 رقمی شرکت IRB3TB850282
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی