ضهای3005 - اختیارخ های وب-2768-1402/03/03

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضهای3005
نماد 30 رقمی اختیارخ های وب-2768-1402/03/03
کد 5 رقمی نماد 0H301
کد 12 رقمی نماد IRO9HWEB0301
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ های وب-2768-1402/03/03
نام لاتین شرکت HWEB-O-14020303
کد 4 رقمی شرکت HWEB
کد 12 رقمی شرکت IRO9HWEB0307
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه اطلاعات و ارتباطات
زیرگروه خدمات ارزش افزوده