اراد40 - مرابحه عام دولت4-ش.خ 0207

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد40
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت4-ش.خ 0207
کد 5 رقمی نماد G40Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SG400271
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت4-ش.خ 0207
نام لاتین شرکت SOV.GMR40.SP231022
کد 4 رقمی شرکت SG40
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG400273
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت