اراد46 - مرابحه عام دولت4-ش.خ 0302

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد46
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت4-ش.خ 0302
کد 5 رقمی نماد G46Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SG460321
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت4-ش.خ 0302
نام لاتین شرکت SOV.GMR46.SP240515
کد 4 رقمی شرکت SG46
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG460327
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت