گام020813 - گواهی اعتبارمولد رفاه0208

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گام020813
نماد 30 رقمی گواهی اعتبارمولد رفاه0208
کد 5 رقمی نماد W0341
کد 12 رقمی نماد IRB3W0340281
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت گواهی اعتبارمولد رفاه0208
نام لاتین شرکت PCC Refah20231121
کد 4 رقمی شرکت W034
کد 12 رقمی شرکت IRB3W0340284
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد