ضفرابورس1003 - اختیارخ فرابورس-13251-14011014

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضفرابورس1003
نماد 30 رقمی اختیارخ فرابورس-13251-14011014
کد 5 رقمی نماد 015F1
کد 12 رقمی نماد IROAFRBZ0151
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ فرابورس-13251-14011014
نام لاتین شرکت FRBZ-O-14011014
کد 4 رقمی شرکت FRBZ
کد 12 رقمی شرکت IROAFRBZ0155
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه اداره ی بازارهای مالی