اراد92 - مرابحه عام دولت92-ش.خ020825

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد92
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت92-ش.خ020825
کد 5 رقمی نماد G92Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SG920281
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت92-ش.خ020825
نام لاتین شرکت SOV.GMR92.SP231116
کد 4 رقمی شرکت SG92
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG920288
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت