گام020413 - گواهی اعتبار مولد رفاه0204

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گام020413
نماد 30 رقمی گواهی اعتبار مولد رفاه0204
کد 5 رقمی نماد W0091
کد 12 رقمی نماد IRB3W0090241
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت گواهی اعتبار مولد رفاه0204
نام لاتین شرکت PCC Refah20230722
کد 4 رقمی شرکت W009
کد 12 رقمی شرکت IRB3W0090244
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد