ومهان2 - گروه توسعه مالی مهر آیندگان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ومهان2
نماد 30 رقمی گروه توسعه مالی مهر آیندگان
کد 5 رقمی نماد MEAZ2
کد 12 رقمی نماد IRO3MEAZ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
نام لاتین شرکت Mehr Ayandegan
کد 4 رقمی شرکت MEAZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3MEAZ0007
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی