اراد834 - مرابحه عام دولت83-ش.خ041220

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد834
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت83-ش.خ041220
کد 5 رقمی نماد G83Q4
کد 12 رقمی نماد IRB4SG8304C4
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت83-ش.خ041220
نام لاتین شرکت SOV.GMR83.SP260311
کد 4 رقمی شرکت SG83
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG8304C8
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت