پارسیانح - ح.بیمه پارسیان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پارسیانح
نماد 30 رقمی ح.بیمه پارسیان
کد 5 رقمی نماد IPAX1
کد 12 رقمی نماد IRR1IPAR0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح.بیمه پارسیان
نام لاتین شرکت Parsian-R
کد 4 رقمی شرکت IPAR
کد 12 رقمی شرکت IRR1IPAR0104
بازار بورس
کد تابلو 3
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه غیرزندگی