وارس2 - سرمایه گذاری ارس صبا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وارس2
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری ارس صبا
کد 5 رقمی نماد ARSP2
کد 12 رقمی نماد IRO7ARSP0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری ارس صبا
نام لاتین شرکت Aras Invest.
کد 4 رقمی شرکت ARSP
کد 12 رقمی شرکت IRO7ARSP0004
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی