ضچکا4000 - اختیارخ چکاپا-2060-1402/04/04

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضچکا4000
نماد 30 رقمی اختیارخ چکاپا-2060-1402/04/04
کد 5 رقمی نماد 0Y621
کد 12 رقمی نماد IRO9KAPA0621
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ چکاپا-2060-1402/04/04
نام لاتین شرکت KAPA-O-14020404
کد 4 رقمی شرکت KAPA
کد 12 رقمی شرکت IRO9KAPA0629
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه محصولات کاغذی
زیرگروه تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا