سخند2 - صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سخند2
نماد 30 رقمی صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د
کد 5 رقمی نماد SSNF2
کد 12 رقمی نماد IRT3SSNF0002
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د
نام لاتین شرکت S.KhobreganNaftETF
کد 4 رقمی شرکت SSNF
کد 12 رقمی شرکت IRT3SSNF0003
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت