اراد504 - مرابحه عام دولت5-ش.خ0302

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد504
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت5-ش.خ0302
کد 5 رقمی نماد G50Q4
کد 12 رقمی نماد IRB4SG500324
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت5-ش.خ0302
نام لاتین شرکت SOV.GMR50.SP240505
کد 4 رقمی شرکت SG50
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG500320
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت