اراد1032 - مرابحه عام دولت103-ش.خ050821

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد1032
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت103-ش.خ050821
کد 5 رقمی نماد O04Q2
کد 12 رقمی نماد IRB4SO040582
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت103-ش.خ050821
نام لاتین شرکت SOV.GMR103SP261112
کد 4 رقمی شرکت SO04
کد 12 رقمی شرکت IRB4SO040582
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت