اراد21 - مرابحه عام دولت2ش.خ صادرات0212

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد21
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت2ش.خ صادرات0212
کد 5 رقمی نماد G21Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SG2102C1
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت2ش.خ صادرات0212
نام لاتین شرکت SOV.GMR21.SP240315
کد 4 رقمی شرکت SG21
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG2102C2
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت