ضهرم7010 - اختیارخ اهرم-15000-1402/07/23

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضهرم7010
نماد 30 رقمی اختیارخ اهرم-15000-1402/07/23
کد 5 رقمی نماد 6U361
کد 12 رقمی نماد IRO9AHRM6361
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ اهرم-15000-1402/07/23
نام لاتین شرکت AHRM-O-14020723
کد 4 رقمی شرکت AHRM
کد 12 رقمی شرکت IRO9AHRM6369
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام