اخزا0024 - اسنادخزانه-م2بودجه00-031024

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا0024
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م2بودجه00-031024
کد 5 رقمی نماد TB964
کد 12 رقمی نماد IRB3TB9603A4
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م2بودجه00-031024
نام لاتین شرکت TreasuryBill250113
کد 4 رقمی شرکت TB96
کد 12 رقمی شرکت IRB3TB9603A7
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی