پایا2 - صندوق س.پایا ثروت پویا-د

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پایا2
نماد 30 رقمی صندوق س.پایا ثروت پویا-د
کد 5 رقمی نماد PAYF2
کد 12 رقمی نماد IRT3PAYF0002
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.پایا ثروت پویا-د
نام لاتین شرکت Paya Servat ETF
کد 4 رقمی شرکت PAYF
کد 12 رقمی شرکت IRT3PAYF0003
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت