ضستا1100 - اختیارخ شستا-500-1401/11/05

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضستا1100
نماد 30 رقمی اختیارخ شستا-500-1401/11/05
کد 5 رقمی نماد 2H731
کد 12 رقمی نماد IRO9TAMN2731
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ شستا-500-1401/11/05
نام لاتین شرکت TAMN-O-14011105
کد 4 رقمی شرکت TAMN
کد 12 رقمی شرکت IRO9TAMN2731
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
زیرگروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای