اراد1294 - مرابحه عام دولت129-ش.خ030510

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد1294
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت129-ش.خ030510
کد 5 رقمی نماد O0314
کد 12 رقمی نماد IRB4O0310354
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت129-ش.خ030510
نام لاتین شرکت SOV.GMR129SP240731
کد 4 رقمی شرکت O031
کد 12 رقمی شرکت IRB4O0310357
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت