نشان2 - صندوق س. نشان هامرز-د

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی نشان2
نماد 30 رقمی صندوق س. نشان هامرز-د
کد 5 رقمی نماد NEHF2
کد 12 رقمی نماد IRT3NEHF0002
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. نشان هامرز-د
نام لاتین شرکت Neshan ETF
کد 4 رقمی شرکت NEHF
کد 12 رقمی شرکت IRT3NEHF0002
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت