مشهد0212 - مشارکت ش مشهد0212-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مشهد0212
نماد 30 رقمی مشارکت ش مشهد0212-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد SH6Q1
کد 12 رقمی نماد IRB5SH6M02C1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مشارکت ش مشهد0212-3ماهه18%
نام لاتین شرکت MashhadSH M0212
کد 4 رقمی شرکت SH6M
کد 12 رقمی شرکت IRB5SH6M02C8
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه پیمانکاری صنعتی
زیرگروه ساختمان و مهندسی عمران