اخزا1084 - اسنادخزانه-م8بودجه01-040728

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا1084
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م8بودجه01-040728
کد 5 رقمی نماد TR134
کد 12 رقمی نماد IRB3TR130474
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م8بودجه01-040728
نام لاتین شرکت TreasuryBill251020
کد 4 رقمی شرکت TR13
کد 12 رقمی شرکت IRB3TR130471
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی