اراد872 - مرابحه عام دولت87-ش.خ030304

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد872
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت87-ش.خ030304
کد 5 رقمی نماد G87Q2
کد 12 رقمی نماد IRB4SG870332
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت87-ش.خ030304
نام لاتین شرکت SOV.GMR87.SP240524
کد 4 رقمی شرکت SG87
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG870335
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت