وجامیح - ح . سرمایه گذاری جامی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وجامیح
نماد 30 رقمی ح . سرمایه گذاری جامی
کد 5 رقمی نماد JMIX1
کد 12 رقمی نماد IRR7JMIP0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . سرمایه گذاری جامی
نام لاتین شرکت Jami investment-R
کد 4 رقمی شرکت JMIP
کد 12 رقمی شرکت IRR7JMIP0104
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی