ولصنم2 - لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ولصنم2
نماد 30 رقمی لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌
کد 5 رقمی نماد LSMD2
کد 12 رقمی نماد IRO1LSMD0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌
نام لاتین شرکت Ind. & M. L.
کد 4 رقمی شرکت LSMD
کد 12 رقمی شرکت IRO1LSMD0006
بازار بورس
کد تابلو 3
گروه سایر واسطه گریهای مالی
زیرگروه لیزینگ مالی