ضسلا7007 - اختیارخ سلام-13000-1402/07/19

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضسلا7007
نماد 30 رقمی اختیارخ سلام-13000-1402/07/19
کد 5 رقمی نماد 4D291
کد 12 رقمی نماد IRO9FASA4291
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ سلام-13000-1402/07/19
نام لاتین شرکت FASA-O-14020719
کد 4 رقمی شرکت FASA
کد 12 رقمی شرکت IRO9FASA4294
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام