دارا4 - صندوق س. دارا الگوریتم-د

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دارا4
نماد 30 رقمی صندوق س. دارا الگوریتم-د
کد 5 رقمی نماد DAAF4
کد 12 رقمی نماد IRT3DAAF0004
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. دارا الگوریتم-د
نام لاتین شرکت Dara Algorithm ETF
کد 4 رقمی شرکت DAAF
کد 12 رقمی شرکت IRT3DAAF0005
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت