وهورح - ح .مدیریت انرژی امید تابان هور

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وهورح
نماد 30 رقمی ح .مدیریت انرژی امید تابان هور
کد 5 رقمی نماد HORX1
کد 12 رقمی نماد IRR3HORZ0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح .مدیریت انرژی امید تابان هور
نام لاتین شرکت Omid Taban Hoor-R
کد 4 رقمی شرکت HORZ
کد 12 رقمی شرکت IRR3HORZ0105
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
زیرگروه تولید انتقال و توزیع نیروی برق