ضفروی1001 - اختیارخ فروی-12500-14011020

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضفروی1001
نماد 30 رقمی اختیارخ فروی-12500-14011020
کد 5 رقمی نماد 001O1
کد 12 رقمی نماد IROAIZSZ0011
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ فروی-12500-14011020
نام لاتین شرکت IZSZ-O-14011020
کد 4 رقمی شرکت IZSZ
کد 12 رقمی شرکت IROAIZSZ0013
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن