اراد884 - مرابحه عام دولت88-ش.خ041120

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد884
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت88-ش.خ041120
کد 5 رقمی نماد G88Q4
کد 12 رقمی نماد IRB4SG8804B4
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت88-ش.خ041120
نام لاتین شرکت SOV.GMR88.SP260209
کد 4 رقمی شرکت SG88
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG8804B9
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت