ضحفا1202 - اختیارخ حفارس-10000-1401/12/24

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضحفا1202
نماد 30 رقمی اختیارخ حفارس-10000-1401/12/24
کد 5 رقمی نماد 4H021
کد 12 رقمی نماد IRO9HFRS4021
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ حفارس-10000-1401/12/24
نام لاتین شرکت HFRS-O-14011224
کد 4 رقمی شرکت HFRS
کد 12 رقمی شرکت IRO9HFRS4025
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه حمل و نقل بار زمینی