صایند4 - صندوق س. گنجینه آینده روشن-د

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صایند4
نماد 30 رقمی صندوق س. گنجینه آینده روشن-د
کد 5 رقمی نماد SGAF4
کد 12 رقمی نماد IRT3SGAF0004
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. گنجینه آینده روشن-د
نام لاتین شرکت Ganjine Roshan ETF
کد 4 رقمی شرکت SGAF
کد 12 رقمی شرکت IRT3SGAF0002
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت