ضخاور704 - اختیارخ خاور-4000-14020716

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضخاور704
نماد 30 رقمی اختیارخ خاور-4000-14020716
کد 5 رقمی نماد 240K1
کد 12 رقمی نماد IROAIKDP2401
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ خاور-4000-14020716
نام لاتین شرکت IKDP-O-14020716
کد 4 رقمی شرکت IKDP
کد 12 رقمی شرکت IROAIKDP2403
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری