زلزله خوی01 - تامین مالی جمعی زلزله خوی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زلزله خوی01
نماد 30 رقمی تامین مالی جمعی زلزله خوی
کد 5 رقمی نماد SR411
کد 12 رقمی نماد IRB3SR4102C1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت تامین مالی جمعی زلزله خوی
نام لاتین شرکت khoyEarthquake01
کد 4 رقمی شرکت SR41
کد 12 رقمی شرکت IRB3SR4102C9
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت