ضمان4 - صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضمان4
نماد 30 رقمی صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م
کد 5 رقمی نماد TAZF4
کد 12 رقمی نماد IRT3TAZF0004
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م
نام لاتین شرکت TazminChari ETF-QR
کد 4 رقمی شرکت TAZF
کد 12 رقمی شرکت IRT3TAZF0008
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری مختلط