طهای3004 - اختیارف های وب-2583-1402/03/03

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طهای3004
نماد 30 رقمی اختیارف های وب-2583-1402/03/03
کد 5 رقمی نماد 1H291
کد 12 رقمی نماد IROFHWEB1291
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف های وب-2583-1402/03/03
نام لاتین شرکت HWEB-O-14020303
کد 4 رقمی شرکت HWEB
کد 12 رقمی شرکت IROFHWEB1295
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه اطلاعات و ارتباطات
زیرگروه خدمات ارزش افزوده