آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وکادوح
نماد 30 رقمی ح. تکادو
کد 5 رقمی نماد TKDX1
کد 12 رقمی نماد IRR7TKDP0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح. تکادو
نام لاتین شرکت Takado-R
کد 4 رقمی شرکت TKDP
کد 12 رقمی شرکت IRR7TKDP0109
بازار فرابورس - پایه
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی