اخزا9092 - اسنادخزانه-م9بودجه99-020316

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا9092
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م9بودجه99-020316
کد 5 رقمی نماد TB842
کد 12 رقمی نماد IRB3TB840232
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م9بودجه99-020316
نام لاتین شرکت TreasuryBill230606
کد 4 رقمی شرکت TB84
کد 12 رقمی شرکت IRB3TB840234
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی