گام020422 - گواهی اعتبارمولد ت.تعاون020431

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گام020422
نماد 30 رقمی گواهی اعتبارمولد ت.تعاون020431
کد 5 رقمی نماد W0291
کد 12 رقمی نماد IRB3W0290241
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت گواهی اعتبارمولد ت.تعاون020431
نام لاتین شرکت PCC Taavon20230722
کد 4 رقمی شرکت W029
کد 12 رقمی شرکت IRB3W0290240
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد