تابان012 - اجاره تابان تمدن14021206

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تابان012
نماد 30 رقمی اجاره تابان تمدن14021206
کد 5 رقمی نماد TF1Q2
کد 12 رقمی نماد IRB3TF0102C2
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاره تابان تمدن14021206
نام لاتین شرکت TFardaIJRTMD240225
کد 4 رقمی شرکت TF01
کد 12 رقمی شرکت IRB3TF0102C6
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره