اخزا0102 - اسناد خزانه-م10بودجه00-031115

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا0102
نماد 30 رقمی اسناد خزانه-م10بودجه00-031115
کد 5 رقمی نماد TR032
کد 12 رقمی نماد IRB3TR0303B2
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسناد خزانه-م10بودجه00-031115
نام لاتین شرکت TreasuryBill250203
کد 4 رقمی شرکت TR03
کد 12 رقمی شرکت IRB3TR0303B7
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی