کیش1402 - اجاره س. و توسعه کیش14020820

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کیش1402
نماد 30 رقمی اجاره س. و توسعه کیش14020820
کد 5 رقمی نماد KI1Q1
کد 12 رقمی نماد IRB3KI010281
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاره س. و توسعه کیش14020820
نام لاتین شرکت KishInv.IJR231111
کد 4 رقمی شرکت KI01
کد 12 رقمی شرکت IRB3KI010285
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره